Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten tussen ZSM
Woningontruiming en haar opdrachtgevers, tenzij daarvan schriftelijk bij (nadere) overeenkomst is afgeweken.


Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
Overeenkomsten tussen ZSM Woningontruiming en haar opdrachtgevers komen tot stand door aanvaarding door
de opdrachtgever van een door ZSM Woningontruiming uitgebrachte offerte en kwalificeren als overeenkomst
van opdracht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen houdt de opdracht in: ontruiming door ZSM
Woningontruiming van een in de offerte nader omschreven woning + toebehoren en alles wat daarmee verband
houdt, zoals het begeleiden van een voor- en eindinspectie. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, doet de
opdrachtgever door aanvaarding en ondertekening van de offerte afstand van zijn (eigendom) rechten op de te
verwijderen inboedel.


Artikel 3 – Wijzigingen en aanpassingen
De tekst van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn bindend voor partijen. Wijzigingen en
aanpassingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden door middel van een door beide
partijen ondertekend document. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat afwijking van het
overeengekomene wenselijk of noodzakelijk is, terwijl een dergelijke aanpassing niet leidt tot een aanpassing van
de overeengekomen prijs, staat het ZSM Woningontruiming naar eigen goeddunken van het overeengekomene af
te wijken, mits deze afwijking niet leidt tot een lagere kwaliteit van de overeengekomen dienstverlening. Indien
een afwijking van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, zoals hierboven bedoeld, naar het oordeel van
ZSM Woningontruiming dient te leiden tot een aanpassing van de overeengekomen prijs, treden partijen zo
spoedig mogelijk met elkaar in overleg, teneinde de overeenkomst te wijzigen met inachtneming van het in dit
artikel bepaalde. Indien dit overleg niet leidt tot overeenstemming, is ZSM Woningontruiming niet gehouden de
met de afwijking gemoeide of anderszins noodzakelijke meerwerkzaamheden te verrichten en kan niet
aansprakelijk worden gehouden voor door de opdrachtgever te maken kosten of te lijden schade ten gevolge van
het niet verrichten van genoemde werkzaamheden.


Artikel 4 – Annuleringskosten
Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een Opdracht aan ZSM Woningontruiming te annuleren. Bij
annulering van een opdracht door opdrachtgever vier weken of langer voor de start van de geplande
werkzaamheden, als overeengekomen in offerte, is opdrachtgever aan ZSM Woningontruiming een vergoeding
van 25% verschuldigd van de kosten, die zijn overeengekomen in de offerte. Bij annulering door Opdrachtgever
binnen vier weken, doch langer dan twee weken voorde start van de geplande werkzaamheden, als
overeengekomen in de offerte, is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan ZSM Woningontruiming van
50% van de kosten, die zijn overeengekomen in de offerte. Bij annulering door Opdrachtgever binnen twee weken
voor de start van de geplande werkzaamheden is opdrachtgever vergoeding verschuldigd aan ZSM
Woningontruiming van 100% van de kosten, die zijn overeengekomen in de offerte.


Artikel 5 – Werkdagen
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zullen de werkzaamheden die in het kader van de
opdracht moeten worden verricht uitsluitend worden verricht op maandag tot en met vrijdag en niet op christelijke
of nationale feestdagen.


Artikel 7 – Gas, water en elektriciteit
De opdrachtgever zal het voor de werkzaamheden benodigde water, gas en elektriciteit kosteloos ter beschikking
stellen.


Artikel 6 – Melding tekortkomingen
Indien de opdrachtgever constateert dat ZSM Woningontruiming tekort schiet in de uitvoering van de
overeenkomst van opdracht, dient hij dit onverwijld schriftelijk aan ZSM Woningontruiming te melden onder
vermelding van de aard van de geconstateerde tekortkoming. Wanneer de tekortkoming niet onverwijld schriftelijk
is gemeld als bovenomschreven en ZSM Woningontruiming daardoor niet meer in de gelegenheid is de
tekortkoming te herstellen, komt de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding toe.


Artikel 8 – Betaling
a. De opdrachtgever dient 25% van de overeengekomen prijs binnen 7 dagen na totstandkoming van de
overeenkomst aan ZSM Woningontruiming te voldoen, tenzij de overeengekomen werkzaamheden
eerder dan 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst aangevangen dienen te worden. In laatst
genoemde situatie dient 25% van de overeengekomen prijs uiterlijk te zijn voldaan op de laatste
werkdag voorafgaand aan de dag waarop de werkzaamheden worden aangevangen.
b. Betaling van het restant van de overeengekomen prijs, eventueel te vermeerderen met een bedrag voor
meerwerk, dient te worden betaald na eindoplevering en uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum.
c. ZSM Woningontruiming is bevoegd bij te late betaling wettelijke rente en kosten van buitengerechtelijke
incasso in rekening te brengen. De kosten van buitengerechtelijke incasso worden gesteld op 15% van
het te incasseren bedrag met een minimum van €100,- (zegge honderd euro).
d. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen aan ZSM Woningontruiming te
verrekenen met eventuele vorderingen op ZSM Woningontruiming.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van ZSM Woningontruiming is beperkt tot €200,- (zegge tweehonderd euro) per
gebeurtenis en bij meerdere gebeurtenissen tot een maximum van €1000,- (zegge duizend euro) of –
indien de overeengekomen prijs lager is dan €1000,- (excl. BTW) – tot de overeengekomen prijs (excl.
BTW)
b. ZSM Woningontruiming is daarnaast nimmer verplicht meer schade te vergoeden dan het ter dier zake
in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven door de verzekeraar uitgekeerde
bedrag.
c. ZSM Woningontruiming is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte, immateriële of gevolgschade.
d. De opdrachtgever vrijwaart ZSM Woningontruiming tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn
van of verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst.
e. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 2 dagen na ontdekking daarvan te melden, zulks
op straffe van verval van zijn aanspraak op schadevergoeding.


Artikel 10 – Overmacht
Indien ZSM Woningontruiming zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt
ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken
binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in
staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Opdrachtnemer heeft het recht, in het geval dat een
dergelijke situatie zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk
op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.


Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op deze overeenkomst en alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van
toepassing
b. De bevoegde rechter te ’s-Gravenhage en bij kantonzaken te ’s-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd
kennis te nemen van geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst.