Tevreden klanten geven ons een:

Algemene voorwaarden ZSM Woningontruiming

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WONING- EN BEDRIJFSPANDONTRUIMING, VLOERVERWIJDERING EN SLOOPWERKZAAMHEDEN.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten tussen ZSM Woningontruiming en haar opdrachtgevers, tenzij daarvan schriftelijk bij (nadere) overeenkomst is afgeweken.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst

Overeenkomsten tussen ZSM Woningontruiming en haar opdrachtgevers komen tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van een door ZSM Woningontruiming uitgebrachte offerte en kwalificeren als overeenkomst van opdracht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen houdt de opdracht in: ontruiming door ZSM Woningontruiming van een in de offerte nader omschreven woning + toebehoren en alles wat daarmee verband houdt, zoals het begeleiden van een voor- en eindinspectie. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, doet de opdrachtgever door aanvaarding en ondertekening van de offerte afstand van zijn (eigendom) rechten op de te verwijderen inboedel.

Artikel 3 – Wijzigingen en aanpassingen

De tekst van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn bindend voor partijen. Wijzigingen en aanpassingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden door middel van een door beide partijen ondertekend document. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat afwijking van het overeengekomene wenselijk of noodzakelijk is, terwijl een dergelijke aanpassing niet leidt tot een aanpassing van de overeengekomen prijs, staat het ZSM Woningontruiming naar eigen goeddunken van het overeengekomene af te wijken, mits deze afwijking niet leidt tot een lagere kwaliteit van de overeengekomen dienstverlening. Indien een afwijking van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, zoals hierboven bedoeld, naar het oordeel van ZSM Woningontruiming dient te leiden tot een aanpassing van de overeengekomen prijs, treden partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg, teneinde de overeenkomst te wijzigen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Indien dit overleg niet leidt tot overeenstemming, is ZSM Woningontruiming niet gehouden de met de afwijking gemoeide of anderszins noodzakelijke meerwerkzaamheden te verrichten en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de opdrachtgever te maken kosten of te lijden schade ten gevolge van het niet verrichten van genoemde werkzaamheden.

Artikel 4 – Annuleringskosten

Opdrachtgever houdt zich het recht voor om een Opdracht aan ZSM Woningontruiming te annuleren. Bij annulering van een opdracht door opdrachtgever vier weken of langer voor de start van de geplande werkzaamheden, als overeengekomen in offerte, is opdrachtgever aan ZSM Woningontruiming een vergoeding van 25% verschuldigd van de kosten, die zijn overeengekomen in de offerte. Bij annulering door Opdrachtgever binnen vier weken, doch langer dan twee weken voorde start van de geplande werkzaamheden, als overeengekomen in de offerte, is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan ZSM Woningontruiming van 50% van de kosten, die zijn overeengekomen in de offerte. Bij annulering door Opdrachtgever binnen twee weken voor de start van de geplande werkzaamheden is opdrachtgever vergoeding verschuldigd aan ZSM Woningontruiming van 100% van de kosten, die zijn overeengekomen in de offerte.

Artikel 5 – Inschakelen van derden

ZSM Woningontruiming is gerechtigd de overeengekomen opdracht geheel of ten dele door derden te laten verrichten.

Artikel 6 – Werkdagen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zullen de werkzaamheden die in het kader van de opdracht moeten worden verricht uitsluitend worden verricht op maandag tot en met vrijdag en niet op christelijke of nationale feestdagen.

Artikel 7 – Melding tekortkomingen

Indien de opdrachtgever constateert dat ZSM Woningontruiming tekort schiet in de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, dient hij dit onverwijld schriftelijk aan ZSM Woningontruiming te melden onder vermelding van de aard van de geconstateerde tekortkoming. Wanneer de tekortkoming niet onverwijld schriftelijk is gemeld als bovenomschreven en ZSM Woningontruiming daardoor niet meer in de gelegenheid is de tekortkoming te herstellen, komt de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding toe.

Artikel 8 – Gas, water en elektriciteit

De opdrachtgever zal het voor de werkzaamheden benodigde water, gas en elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen.

Artikel 9 – Betaling

 1. De opdrachtgever dient 25% van de overeengekomen prijs binnen 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst aan ZSM Woningontruiming te voldoen, tenzij de overeengekomen werkzaamheden eerder dan 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst aangevangen dienen te worden. In laatst genoemde situatie dient 25% van de overeengekomen prijs uiterlijk te zijn voldaan op de laatste werkdag voorafgaand aan de dag waarop de werkzaamheden worden aangevangen.
 2. Betaling van het restant van de overeengekomen prijs, eventueel te vermeerderen met een bedrag voor meerwerk, dient te worden betaald na eindoplevering en uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum.
 3. ZSM Woningontruiming is bevoegd bij te late betaling wettelijke rente en kosten van buitengerechtelijke incasso in rekening te brengen. De kosten van buitengerechtelijke incasso worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van €100,- (zegge honderd euro).
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen aan ZSM Woningontruiming te verrekenen met eventuele vorderingen op ZSM Woningontruiming.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ZSM Woningontruiming is beperkt tot €2500,- (zegge vijfentwintighonderd euro) per gebeurtenis en bij meerdere gebeurtenissen tot een maximum van €10000,- (zegge tienduizend euro).
 2. ZSM Woningontruiming is daarnaast nimmer verplicht meer schade te vergoeden dan het ter dier zake in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.
 3. ZSM Woningontruiming is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte, immateriële of gevolgschade.
 4. De opdrachtgever vrijwaart ZSM Woningontruiming tegen aanspraken van derden die het gevolg zijn van of verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst.
 5. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 2 dagen na ontdekking daarvan te melden, zulks op straffe van verval van zijn aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 11 – Meerwerkkosten

Indien bij de werkzaamheden verborgen gebreken naar voren komen zal er contact met de opdrachtgever worden opgenomen, om de meerwerkkosten te bespreken. Zoals bijv. verschillende gelijmde lagen tapijt/vinyl en/of te verwijderen asbesthoudende materialen. De kosten die door derden opgelegd worden kunnen wij ook offreren. (bv. woningbouwvereniging/verhuurder)

Artikel 12 – Sloopwerkzaamheden

 1. Ruimtes of objecten die vrij van stof moeten blijven dienen door de opdrachtgever zelf afgeplakt of beschermd te worden.
 2. ZSM Woningontruiming is niet aansprakelijk bij beschadiging van leidingen of kabels die tot een diepte van 2cm liggen in de muren of onder de dekvloer.

Artikel 13 – Vloerverwijdering

 1. Lijmresten: Lijmresten/verkleuringen/specie die achterblijven na het verwijderen van de vloer met gebruik van onze vloerenstrippers en enkel verwijderd of verholpen kunnen worden doormiddel van schuren of egaliseren, wordt gezien als meerwerk. Voor deze werkzaamheden wordt een aparte offerte opgesteld indien noodzakelijk.
 2. ZSM Woningontruiming is niet aansprakelijk bij beschadiging van leidingen of kabels die tot een diepte van 2cm liggen onder de dekvloer.
 3. Trapbekleding: Het verwijderen van trapbekleding betreft specifiek het verwijderen van de vloerbedekking en de lijmresten. Het verwijderen van nietjes en spijkers wordt gezien als meerwerk en zal in overeenstemming met de opdrachtgever worden verricht op nacalculatie.

Artikel 14 – Overmacht

Indien ZSM Woningontruiming zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Opdrachtnemer heeft het recht, in het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst en alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing
 2. De bevoegde rechter te ’s-Gravenhage en bij kantonzaken dit te ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst.