Satisfied customers give us a:

Wanneer deurwaarder bij huurachterstand?

Huren is voor velen de ideale manier om een woning of bedrijfspand te gebruiken zonder het eigendom te bezitten. Huurders sluiten een huurcontract af met de verhuurder, waarin de verplichtingen van beide partijen zijn vastgelegd. Een essentieel onderdeel van deze overeenkomst is de tijdige betaling van de huur. Het niet nakomen van deze betalingsverplichting kan leiden tot huurachterstand, wat ernstige gevolgen kan hebben. In sommige gevallen wordt zelfs een deurwaarder ingeschakeld om de huurachterstand te innen. Dit kan in sommige gevallen zelfs leiden tot huisuitzetting. In dit artikel gaan we dieper in op de rol van de deurwaarder bij huurachterstand en wat dit voor zowel de huurder als verhuurder betekent. ZSM House Clearance happy to help you.

Huurachterstand: betalingsregelingen en aanmaningen

Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt van de huurder verwacht dat deze maandelijks de huur op tijd betaalt. Dit moet natuurlijk iedere maand gebeuren en in de meeste gevallen is dit de eerste van de maand. Wanneer u iedere maand betaald is er niks aan de hand, maar als de huurder om welke reden dan ook de huur niet tijdig kan voldoen, dient er zo spoedig mogelijk contact op te worden genomen met de verhuurder. Al gaat het maar om 1 maand. In veel gevallen is de verhuurder bereid om betalingsregelingen te treffen en afspraken te maken om de huurachterstand in te lopen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de huurder de achterstallige huur in termijnen betaalt bovenop de lopende huur. Een verhuurder kan natuurlijk niet zomaar een huurder uitzetten. 

Geen reactie

Wanneer de huurder niet reageert op betalingsherinneringen en aanmaningen van de verhuurder, kan de verhuurder ervoor kiezen om een deurwaarder in te schakelen. Een deurwaarder is een gerechtsdeurwaarder die gespecialiseerd is in het innen van openstaande vorderingen, waaronder huurachterstanden. Wanneer u de huur niet betaalt en geen regeling treft zal de verhuurder er dus voor zorgen dat de huurder de huurachterstand via de deurwaarder toch zal betalen. Het inschakelen van een incassobureau kan ook een tussenstap zijn voordat de deurwaarder wordt ingeschakeld. Het incassobureau zal proberen om in overleg met de huurder tot een oplossing te komen en alsnog betaling te verkrijgen.

De rol van de deurwaarder

De deurwaarder komt in beeld wanneer alle andere pogingen om de huurachterstand te innen zijn mislukt. De verhuurder dient een gerechtelijke procedure te starten en de kantonrechter om een vonnis te vragen. Als de rechter het vonnis heeft uitgesproken en de huurder heeft veroordeeld tot betaling van de huurachterstand, kan de deurwaarder overgaan tot actie.

De deurwaarder heeft verschillende taken bij huurachterstand. Ten eerste zal de deurwaarder proberen om de huurder alsnog tot betaling te bewegen door bijvoorbeeld beslag te leggen op inkomsten of eigendommen van de huurder. Daarnaast kan de deurwaarder ook overgaan tot ontruiming van de woonruimte en dus een ontbinding van het huurcontract. Dit betekent dat de huurder gedwongen wordt om de woning te verlaten en de verhuurder weer in het bezit van het pand komt. Zo hoeft de verhuurder de huurder niet meer te dwingen huur te betalen, maar kan hij gewoonweg voor nieuwe huurders kiezen. Een huurder die de huur netjes betaald zal deze procedure uiteraard niet meemaken.

Gerechtelijke procedure en ontruiming

De gerechtelijke procedure bij huurachterstand is meestal een procedure in 5 stappen. Het begint met het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter. De huurder krijgt de mogelijkheid om verweer te voeren en zijn standpunt toe te lichten. Vervolgens neemt de rechter een beslissing, waarbij hij kan oordelen dat de huurovereenkomst wordt ontbonden vanwege de huurachterstand.

Als het vonnis na de huurachterstand procedure is uitgesproken, heeft de huurder meestal een bepaalde termijn om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Als de huurder niet betaalt binnen deze termijn, kan de verhuurder de deurwaarder inschakelen om tot ontruiming van de woning over te gaan. Dit is een ingrijpende maatregel die alleen wordt genomen als uiterste redmiddel.

Preventieve maatregelen en oplossingen

Het is voor zowel huurder als verhuurder belangrijk om huurachterstand te voorkomen. Huurders kunnen verschillende preventieve maatregelen nemen om te voorkomen dat ze in een situatie van huurachterstand terechtkomen. Het is raadzaam om altijd de huur op tijd te betalen en eventuele financiële problemen tijdig met de verhuurder te bespreken. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om een betalingsregeling te treffen, zodat de huurder de huur in termijnen kan betalen. Wanneer er sprake is van meer dan 2 maanden huurachterstand dan werkt dit helaas vaak naar een nieuwe huurachterstand zoals bijvoorbeeld een huurachterstand van 3 maanden. Wanneer een huurder in dit geval de huur niet kunt betalen is het belangrijk om hier zo snel mogelijk hulp voor in te schakelen zodat hij of zij niet nog meer problemen krijgt.

Rechten en plichten

Als huurder is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten als het gaat om huurachterstand. Het is raadzaam om de huurovereenkomst goed door te nemen en te begrijpen wat de consequenties zijn bij het niet tijdig betalen van de huur. Daarnaast is het essentieel om open en eerlijk te communiceren met de verhuurder. Door tijdig contact op te nemen en eventuele financiële problemen bespreekbaar te maken, kan vaak een passende oplossing worden gevonden.

Onderneem actie

Voor verhuurders is het belangrijk om tijdig actie te ondernemen bij huurachterstand. Het versturen van betalingsherinneringen en aanmaningen is een eerste stap om de huurder aan te sporen tot betaling. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan het inschakelen van een deurwaarder noodzakelijk zijn. Het is echter ook raadzaam om als verhuurder open te staan voor een betalingsregeling of andere oplossingen, voordat een gerechtelijke procedure en ontruiming worden ingezet.

Finally

Huurachterstand kan leiden tot serieuze consequenties voor zowel de huurder als verhuurder. Het niet tijdig betalen van de huur kan resulteren in het inschakelen van een deurwaarder, gerechtelijke procedures en zelfs ontruiming van de woning. Het is daarom van groot belang om huurachterstand te voorkomen en tijdig actie te ondernemen bij financiële moeilijkheden.

Open communicatie

Open communicatie tussen huurder en verhuurder is essentieel om tot passende oplossingen te komen, zoals het treffen van betalingsregelingen. Het inschakelen van een deurwaarder is vaak een laatste stap in het proces en kan voorkomen worden door tijdige en constructieve communicatie.

Het naleven van de overeenkomst

Het naleven van de huurovereenkomst en het tijdig betalen van de huur zijn verantwoordelijkheden van zowel huurder als verhuurder. Door samen te werken en begrip te tonen voor elkaars situatie, kan huurachterstand worden voorkomen en kunnen huurders genieten van een stabiele woonsituatie en verhuurders een gezond rendement op hun investering behalen.

Request a free quote

Would you like to receive a quote for clearing your home? Then request a free quote. This is completely without obligation and you are not committed to anything. By requesting a quote you will get a better idea of the costs and services we can offer you.

Do you have any questions or would you like advice before requesting a quote? Then you can always call us on 070-2116102. You can also send us an email at: info@zsm-woningontruiming.nl. We will then respond to your enquiry as soon as possible.


Help Center

Graag beantwoorden wij een aantal veelvoorkomende vragen over huurachterstand.

Wat zijn de consequenties van een maand huurachterstand?

Een maand huurachterstand kan leiden tot diverse juridische procedures, zoals het starten van een gerechtelijke procedure en uiteindelijk zelfs tot ontruiming van de woning. Daarnaast kunnen er bijkomende kosten ontstaan, zoals de kosten van de deurwaarder en eventuele gerechtelijke procedures.

Kan de verhuurder de huurder zonder tussenkomst van de rechter uitzetten?

Nee, de verhuurder mag de huurder niet zonder tussenkomst van de rechter uitzetten. Alleen een rechter kan beslissen tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Wanneer de verhuurder ziet dat de huur niet wordt betaald dan mag hij/zij dus niet zomaar de woning of bedrijfspand ontruimen. Er is namelijk nog altijd sprake van een huurovereenkomst en hierbij moet er natuurlijk een rechter aan te pas komen.

Is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen bij huurachterstand?

Ja, in veel gevallen is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen bij huurachterstand. Het is belangrijk om hierover tijdig contact op te nemen met de verhuurder en afspraken te maken. In dien de huurder de huur niet op tijd kan betalen kan het dus beter snel contact opnemen met de verhuurder om ontruiming te voorkomen. 

Hoe lang duurt het voordat de deurwaarder wordt ingeschakeld?

De tijd voordat een deurwaarder wordt ingeschakeld, kan variëren. Dit hangt af van de verhuurder en de specifieke situatie. In sommige gevallen wordt een incassobureau ingeschakeld voordat een deurwaarder wordt ingeschakeld.

Wat gebeurt er als de huurachterstand niet betaald kan worden?

Als de huurachterstand niet betaald kan worden, is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Samen kan er gekeken worden naar mogelijke oplossingen, zoals het treffen van een betalingsregeling of het zoeken naar andere vormen van financiële ondersteuning. Het is van belang om open en eerlijk te communiceren om escalatie van de situatie te voorkomen.