Satisfied customers give us a:

Wat is ontruimingsbescherming?

Ontruimingsbescherming is een juridische bescherming die huurders van bedrijfsruimtes genieten wanneer de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en de ontruiming aanzegt. Deze bescherming houdt in dat de huurder het recht heeft om de gehuurde bedrijfsruimte te blijven gebruiken gedurende een bepaalde periode, zelfs na het einde van de huurovereenkomst.

Reikwijdte van ontruimingsbescherming

De ontruimingsbescherming is van toepassing op verschillende soorten bedrijfsruimtes, zoals kantoorruimtes en winkelpanden. Volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt een bedrijfsruimte gedefinieerd als een gebouwde onroerende zaak die bestemd is voor de uitoefening van een bedrijf. Het gaat hierbij dus niet om een woonruimte.

‘Overige bedrijfsruimte

Naast de specifieke bedrijfsruimtes die onder de definitie van het BW vallen, kunnen ook huurders van overige bedrijfsruimtes aanspraak maken op ontruimingsbescherming. Onder overige bedrijfsruimte vallen bijvoorbeeld horecagelegenheden, ambachtsbedrijven en praktijkruimtes.

Huurovereenkomst en opzegging van de huur

De huurovereenkomst kan door zowel de huurder als de verhuurder worden opgezegd. De opzegtermijn en -procedure zijn afhankelijk van de afspraken die zijn vastgelegd in de huurovereenkomst en de wettelijke bepalingen.

Aanzegging van ontruiming

Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst heeft opgezegd, kan hij de ontruiming aanzeggen aan de huurder. De aanzegging moet schriftelijk gebeuren en dient het tijdstip te vermelden waarop de ontruiming zal plaatsvinden. De huurder van een bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW heeft onder voorwaarden recht op een eerste termijn van ontruimingsbescherming van twee maanden en  die termijn vangt na het tijdstip waartegen de ontruiming is aangezegd. Dit moet schriftelijk zijn gebeurd. 

Belangen van de huurder bij ontruimingsbescherming

De ontruimingsbescherming geeft de huurder het recht om het gehuurde bedrijfsruimte te blijven gebruiken gedurende een bepaalde periode, zelfs na beëindiging van de huurovereenkomst. Dit geeft de huurder de mogelijkheid om zijn activiteiten voort te zetten en zich voor te bereiden op een eventuele verhuizing.

Verzoek tot ontruimingsbescherming

De huurder kan een verzoekschrift indienen bij de rechter om ontruimingsbescherming te verkrijgen. In dit verzoekschrift moet de huurder de redenen aangeven waarom hij aanspraak maakt op ontruimingsbescherming en waarom zijn belangen geschaad zouden worden bij gedwongen ontruiming.

Belangen van de verhuurder bij ontruimingsbescherming

De verhuurder heeft het recht om de gehuurde bedrijfsruimte te laten ontruimen na beëindiging van de huurovereenkomst. Dit stelt de verhuurder in staat om het gehuurde weer beschikbaar te stellen voor nieuwe huurders of andere doeleinden.

Verlenging van de ontruimingsbescherming

In sommige gevallen kan de huurder de rechter verzoeken om verlenging van de ontruimingsbescherming. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de huurder aannemelijk kan maken dat zijn belangen bij een ontruiming ernstiger worden geschaad door de ontruiming.

Procedure voor het verkrijgen van ontruimingsbescherming

Om ontruimingsbescherming te verkrijgen, moet de huurder een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. In dit verzoekschrift moet de huurder zijn argumenten en belangen duidelijk uiteenzetten. Zo weet de huurder direct of die recht op ontruimingsbescherming heeft.

Behandeling van het verzoek

De rechter zal het verzoek tot ontruimingsbescherming beoordelen en alle relevante omstandigheden in overweging nemen. De rechter kan beslissen om de ontruimingsbescherming toe te kennen en een nieuwe termijn vast te stellen waarbinnen de huurder de bedrijfsruimte mag blijven gebruiken.

Verlenging van de ontruimingsbescherming

Indien de huurder een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming indient, zal de rechter opnieuw de belangen van zowel de huurder als de verhuurder afwegen. De rechter kan besluiten om de ontruimingsbescherming te verlengen met een nieuwe termijn, bijvoorbeeld maximaal een jaar. Dit betekent dat de huurder dan langer mag blijven. 

Conclusion

Ontruimingsbescherming is een belangrijk recht voor huurders van bedrijfsruimtes. Het biedt huurders de mogelijkheid om hun activiteiten voort te zetten, zelfs nadat de huurovereenkomst is beëindigd. De rechten van huurders en verhuurders worden zorgvuldig afgewogen door de rechter, die rekening houdt met alle relevante omstandigheden.

Request a free quote

Wilt u een prijsopgave ontvangen voor het leeghalen van uw woning of bedrijfspand? Vraag dan een gratis offerte aan. Dit is helemaal vrijblijvend en u zit nergens aan vast. Door een offerte aan te vragen, krijgt u een beter idee van de kosten en de diensten die we u kunnen aanbieden.

Do you have any questions or would you like advice before requesting a quote? Then you can always call us on 070-2116102. You can also send us an email at: info@zsm-woningontruiming.nl. We will then respond to your enquiry as soon as possible.


Help Center

Wat houdt ontruimingsbescherming precies in?

Ontruimingsbescherming geeft huurders van bedrijfsruimtes het recht om de gehuurde ruimte te blijven gebruiken gedurende een bepaalde periode, zelfs na beëindiging van de huurovereenkomst. In dit geval mag de huurder de rechter vragen om ontruimdingsbescherming. 

Welke bedrijfsruimtes vallen onder de ontruimingsbescherming?

Zowel specifieke bedrijfsruimtes volgens het BW als overige bedrijfsruimtes kunnen aanspraak maken op ontruimingsbescherming.

Hoe kan ik als huurder ontruimingsbescherming verkrijgen?

Als huurder moet u een verzoekschrift indienen bij de rechter waarin u aangeeft waarom u aanspraak maakt op ontruimingsbescherming en waarom uw belangen geschaad zouden worden bij ontruiming. De rechter zal beslissen of u als huurder recht op ontruimingsbescherming heeft.  
Let op: de rechter wijst een verzoek tot verlenging alleen toe als de belangen van de huurder door de ontruiming ernstiger worden geschaad dan die van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik door de huurder. 

Kan de ontruimingsbescherming worden verlengd?

Ja, in sommige gevallen kan de huurder de rechter verzoeken om verlenging van de ontruimingsbescherming, afhankelijk van de omstandigheden. Hiervoor dient de huurder nogmaals een verzoek om ontruimingsbescherming in te dienen.

Heeft de verhuurder geen recht op ontruiming?

Ja, de verhuurder heeft het recht om de gehuurde bedrijfsruimte te laten ontruimen na beëindiging van de huurovereenkomst. De ontruimingsbescherming houdt echter rekening met de belangen van de huurder.

Let op: Dit artikel is bedoeld als informatieve gids en dient niet als juridisch advies. Bij specifieke juridische vraagstukken wordt aangeraden om een gespecialiseerde advocaat op het gebied van huurrecht te raadplegen.